Masz pytanie?

tel. 608 571 912

         (32) 307 25 16

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy J Collection dostępny pod adresem internetowym http://www.jcollection.pl/, jest własnością firmy J-GROUP JACEK KOSMACKI z siedzibą przy ul. Godulskiej 4/70, 41-907 Bytom, e-mail:jacek@joshuagroup.pl tel.608 571 912 NIP: 626-284-41-79 REGON: 243597840
 2. Cennik umieszczony na stronie internetowej ma charakter informacyjny i stanowi zaproszenie do zawarcia umowy. Ceny podane na stronie internetowej nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 3. Kolory materiałów prezentowane na zdjęciach na stronie internetowej mogą się nieznacznie różnić od kolorów rzeczywistych. J Collection nie ponosi odpowiedzialności za różnice wynikające z układu barw na prezentowanych zdjęciach lub kolorów wyświetlanych przez monitor. Szczegóły wyglądu produktów wykonanych z materiałów naturalnych, jak drewno, skóra, czy kamień mogą nieznacznie odbiegać od prezentowanych na stronie internetowej.

§ 2 Zamówienia

 1. Zamówienia na produkty oferowane przez J Collection można składać za pośrednictwem strony internetowej, e-mail i telefonicznie. Składając zamówienie klient oświadcza, że akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na porozumiewanie się i zawarcie umowy za pomocą środków porozumiewania się na odległość.
 2. Zamówienie uważa się za złożone, jeżeli zawiera wszystkie niezbędne dane umożliwiające identyfikację klienta, w tym w szczególności adres na który ma zostać dokonana dostawa, adres e-mail i numer telefonu oraz po dokonaniu przez klienta zapłaty za wybrany produkt, względnie – we wskazanych na stronie internetowej przypadkach – po dokonaniu zapłaty zaliczki w wysokości 50% ceny wybranego produktu.
 3. Przyjęcie zamówienia zostanie potwierdzone za pomocą poczty elektronicznej przez J Collection. Potwierdzenie zawiera rodzaj produktów, ich ilość i ceny jednostkowe, sposób i cenę dostawy oraz ogólną cenę zamówienia.

§ 3 Realizacja i dostawa

 1. Po przekazaniu zamówienia do realizacji, produkty zostaną wytworzone przez partnera J Collection zgodnie ze specyfikacją złożonego zamówienia. Termin produkcji i dostawy do klienta wynosi 4-6 tygodni od dnia przekazania zamówienia do realizacji.
 2. Dostawa dokonywana jest na terenie Polski. Dostawa dokonywana jest jedynie w dni robocze. Koszt dostawy określony jest przy składaniu zamówienia według cennika podanego na stronie internetowej. Koszty dostawy ponosi klient.

§ 4 Płatności

 1. Ceny przedstawione na stronie internetowej sklepu wyrażone są w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto. Na życzenia klienta J Collection wystawi fakturę VAT.
 2. Sposób płatności określany jest przez klienta przy składaniu zamówienia. Płatności przelewem dokonywane są na rachunek bankowy J Collection o numerze 37 2490 0005 0000 4500 9081 5962 Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl
 3. Przy składaniu zamówienia, klient opłaca wartość zamówienia. W przypadku zamówienia na podstawie 50% zaliczki, płatności pozostałej części ceny klient powinien dokonać niezwłocznie po odbiorze przesyłki.

§ 5 Zwroty

 1. Klient ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn oraz dokonania zwrotu towaru, według zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Klient może skorzystać z prawa zwrotu w okresie 10 dni od dostarczenia zamówionego towaru. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone na piśmie i zawierać wskazanie numeru konta, na jaki ma nastąpić zwrot ceny. Do oświadczenia o odstąpieniu od umowy należy dołączyć dowód zakupu w postaci paragonu lub faktury VAT.
 2. Towar objęty zwrotem powinien zostać odesłany w oryginalnym opakowaniu. Produkt wraz ze wszystkimi elementami powinien być nieuszkodzony oraz nie może nosić jakichkolwiek śladów użytkowania. Klient powinien dokonać zwrotu towaru na adres wskazany przez J Collection.
 3. J Collection niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy i towaru zweryfikuje prawidłowość zwrotu, a następnie w terminie 14 dni dokona zwrotu pieniędzy na konto bankowe klienta. Jeżeli klientowi wystawiono fakturę VAT, po dokonaniu zwrotu towaru wystawiona zostanie faktura korygująca.
 4. Postanowienia § 5 nie mają zastosowania w przypadku zakupu towaru przez klienta będącego przedsiębiorcą. W takich przypadkach zastosowania znajdują ogólne zasady Kodeksu cywilnego.

§ 6 Reklamacje

 1. Przy dostawie klient powinien sprawdzić stan przesyłki, w obecności kuriera. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń klienta z tytułu uszkodzenia przesyłki lub braków w przesyłce.
 2. Jeżeli po otwarciu opakowania klient stwierdzi, że zamówiony produkt jest uszkodzony lub brakuje jego części składowej, powinien sporządzić protokół szkody w obecności kuriera oraz niezwłocznie skontaktować się z J Collection za pomocą poczty elektronicznej na adres dostawa@jcollection.pl lub pisemnie, na adres: ul. Godulska 4/70, 41-907 Bytom.
 3. Zgłaszając reklamację klient powinien podać imię i nazwisko, numer zamówienia oraz opisać przedmiot reklamacji załączając zdjęcia jeżeli okaże się to konieczne. Do reklamacji należy dołączyć dowód zakupu w postaci paragonu lub faktury VAT. Jeżeli charakter zgłoszonej reklamacji wymaga odesłania towaru do J Collection, klient powinien dokonać wysyłki na własny koszt. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji J Collection zwróci klientowi poniesione koszty.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni roboczych. Pozytywne rozpatrzenie reklamacji może być dokonane poprzez zwrot pieniędzy, wymianę produktu na nowy lub  naprawę. W przypadku wymiany produktu na nowy, z uwagi na specyfikę składania zamówień J Collection zastrzega, że nowy produkt może zostać dostarczony w terminie do 12 tygodni od rozpatrzenia reklamacji.

§ 7 Dane osobowe

 1. Składając zamówienie klient oświadcza, że wyraża zgodę się na przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby J Collection i nie zostaną udostępniane innym podmiotom. Dane będą gromadzone, przetwarzane i przechowywane na zasadach określonych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883).
 3. Klientowi przysługuje w każdym czasie prawo wglądu do swoich danych, korekty danych oraz prawo żądania usunięcia danych z bazy J Collection.

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. J Collection zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego regulaminu bez podania przyczyny. W przypadku zmiany regulaminu strony związane są brzmieniem regulaminu z dnia złożenia przez klienta zamówienia, chyba że nowe postanowienia są dla klienta korzystniejsze.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.  o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.